terug naar overzicht

Wijkgericht werken doe je samen

Wijkgericht werken doe je samen
El Bakey Aissaoui
El Bakey Aissaoui Sociaal makelaar

Om de sociale prestatie en het meedoen naar vermogen, wijkgericht, te stimuleren en te versterken is het organiseren van een goede infrastructuur op het gebied van zorg en welzijn van groot belang, zodat kwetsbare burgers in staat zijn in de wijk te blijven wonen en deel te nemen aan de samenleving, als ook een bijdrage te leveren aan diezelfde samenleving.   Zorg- en welzijnsinstellingen (maar ook andere wijkpartners) hebben elkaar nodig om goede resultaten te boeken op het gebied van sociale prestaties en meedoen naar vermogen in Kanaleneiland.
“Vermaatschappelijking” van een deel van de zorg is in volle gang en wordt gezien als een proces waarbij de patiënt(e) weer burger wordt die zijn/haar eigen plek dient te vinden in zijn/haar nieuwe wijk en (zo mogelijk) zelfstandig woont. Deze ontwikkeling vormt de achtergrond voor een beweging waarbij het streven is om de zorg en welzijn in eigen leefomgeving van deze burgers steeds meer op elkaar af te stemmen. Er moet meer samengewerkt worden (wijkgericht werken) met collega's van zorginstellingen zoals gezondheidscentrum in de wijk, thuiszorg, GG&GD en (O)GGZ. Deze en andere organisaties maken namelijk deel uit van de sociale infrastructuur in de wijk en dienen gezamenlijk te fungeren als maatschappelijk steunsysteem.
Het realiseren van een samenhangende/geïntegreerde aanpak in de wijk vereist dat professionals voor een deel buiten de door hun organisatie gestelde kaders kunnen treden. Hoewel er al veel samengewerkt, blijkt het voor de professionals lastig om buiten de grenzen van eigen organisatie te moeten opereren. Bij wijkgericht werken is actief burgerschap een centraal begrip. De mensen om wie het gaat, dienen voortdurend actief betrokken te zijn bij het proces van “dienstverlening”. Wijkgericht werken moet vooral in een goed samenspel tot stand komen en niet van bovenaf opgelegd moet worden via gemeentebeleid. Initiatieven moeten van onderop ontwikkeld worden. Het algemene gemeentebeleid moet vooral faciliterend zijn voor wijkgericht werken.
Er moet een overgang gemaakt worden van projectmatig werken naar een reguliere werkwijze en maatwerk. Voor sommige bewonersgroepen (zeer kwetsbare groepen) moet bijvoorbeeld de nadruk gelegd worden, bij wijkgericht werken, op het hanteren van outreachende werkwijze en versterken van buurtgerichte samenwerking tussen verschillende partnerorganisaties. Want bij toenemende kwetsbaarheid zal er minder beroep gedaan kunnen worden op overheidsvoorzieningen. De directe omgeving wordt voor hen steeds belangrijker om prettig zelfstandig te kunnen blijven wonen.  Door de ondersteuning dichtbij huis in de eigen wijk te laten organiseren, bijvoorbeeld vanuit een huiskamer, speeltuin of in eigen straat, wordt de drempel om er gebruik van te maken lager gemaakt.  
 

Reageren

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog.