Verantwoording

Over DOENJA

DOENJA Dienstverlening is de Sociaal Makelorganisatie voor de Utrechtse wijken Leidsche Rijn, Zuidwest en Binnenstad. Ook in 2017 heeft DOENJA Diensterlening op professionele wijze de opdracht voor Sociaal Makelaarschap in deze wijken uitgevoerd.

De kern van ons werk vormt het makelen: we leggen verbindingen zodat bewoners hun initiatieven kunnen realiseren en we vertalen signalen uit de wijk naar een advies hoe de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. We zijn er voor iedereen. We dragen bij aan een wijk waar bewoners met plezier wonen, zelfredzaam zijn en zich veilig voelen. Een wijk waar kinderen goed kunnen opgroeien en zich ontwikkelen tot participerende burgers. We werken hierin met bewoners en tal van partners samen.

We denken in kansen en mogelijkheden. We dagen elkaar uit om nieuwe mogelijkheden te benutten en met elkaar te leren. Met onze innovatieve aanpak zorgen we dat wijkbewoners samen eigen initiatieven realiseren en dat signalen uit de wijk worden omgezet naar actie. We kiezen niet alleen gebaande paden, maar leggen ook zelf nieuwe wegen aan waar dat nodig is. Dat vraagt naast creativiteit en lef ook vertrouwen in elkaar en bereidheid om samen te leren en te ervaren wat succesfactoren zijn.

Naast het wijkgericht sociaal makelaarschap is DOENJA in Utrecht breed actief met haar sport- en speluitleen. Scholen, buurtcomités en sportverenigingen kunnen met onze artikelen hun buurtfeest of sportdag tot een geweldig feest maken. De sport- en speluitleen is ook één van de plekken binnen DOENJA waar collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt actief zijn en hun talenten verder ontwikkelen.

 ‘We doen het goed!’

In een jaarverslag leggen organisaties verantwoording af voor datgene wat ze in een afgesloten jaar hebben uitgevoerd. Mn voor maatschappelijke organisaties is het van belang dat ze laten zien hoe zij publiek geld besteden aan maatschappelijke doelstellingen. Voor DOENJA is dat niet anders. Maar omdat we voor, door en met anderen werken is dit jaarverslag vooral een weergave van het beeld dat stakeholders hebben over DOENJA.

Onafhankelijk onderzoek
Binnen de gemeente Utrecht hebben Fontys Hogeschool en de Hogeschool Utrecht onderzoek uitgevoerd naar de Sociaal Makelorganisaties in Utrecht. Dit onderzoek behelsde o.a. het voeren van kwalitatieve interviews met actieve wijkbewoners en partners in de wijk.
Het beeld uit de rapportage ligt in de lijn met de stakeholdermetingen die DOENJA heeft uitgevoerd. Zowel de wijkbewoners, netwerkpartners als de onderzoekscommissie hebben waardering uitgesproken over de werkwijze van DOENJA.
Wijkbewoners geven aan dat medewerkers van DOENJA goed bereikbaar zijn, zowel fysiek als digitaal. Wijkbewoners geven aan dat DOENJA over een groot netwerk beschikt en dat sociaal makelaars goed zijn in het leggen van verbindingen. Ook geven zij aan de laagdrempeligheid van de medewerkers van DOENJA te waarderen. Wijkbewoners constateren dat DOENJA worstelt met de hoeveelheid werk en de diversiteit van het werk. Daardoor is het voor de wijkbewoners ook niet altijd helder wat je van de sociaal makelaar mag verwachten. Als tip geven zij aan dat DOENJA dat helderder kan communiceren.

Partners in de wijk geven aan dat zij medewerkers van DOENJA echt professioneel vinden. Met name wordt gesproken over de taakvolwassenheid van de medewerkers. Daarnaast waarderen zij de betrokkenheid, het meedenken en de creativiteit van de medewerkers. Ook het leggen van verbindingen tussen wijkbewoners en wijkgerichte organisaties wordt als positief bestempeld. DOENJA zet in op goede samenwerking met St. JoU en de buurtteamorganisatie

DOENJA is blij met het positieve  oordeel van de visitatiecommissie. De visitatiecommissie schrijft: “De visitatiecommissie is onder de indruk van de kwaliteit en professionaliteit van de sociaal makelaars van DOENJA. Er wordt vanuit een grote betrokkenheid en deskundigheid gewerkt.”.

De commissie schrijft verder: “DOENJA is een waarde(n)volle organisatie. Als visitatiecommissie zien we dat er niet alleen richting wijkbewoners, maar ook richting eigen medewerkers op ‘eigen kracht’ gestuurd wordt door DOENJA.”
En dat vinden we bij DOENJA inderdaad belangrijk: de cirkel waarin medewerkers, de organisatie en de wijken zich ontwikkelen en elkaar beïnvloeden! De commissie zegt dan ook: “DOENJA is bewust bezig met ‘leren’ en het management onderkent het belang hiervan.’

‘We willen nog beter!’

Mooi om zoveel lovende woorden te horen en te lezen. Zeker in een jaar waarin we ons 12,5 jarige jubileum vierden. Maar DOENJA is en blijft ambitieus. Het kan altijd beter en we willen altijd beter!

In 2017 hebben we onder begeleiding van een antropoloog en een socioloog veel werk verzet in het DOENJAlab. In dit praktijkgerichte laboratorium hebben we kennis en ervaring opgedaan met de uitdagingen waar een sociaal makelaar voor staat: het creëren van niet alleen eigenaarschap in een buurt, maar ook lerend vermogen. Dat is immers de droom van DOENJA: Vitale wijken die het vermogen hebben om de leefbaarheid van binnenuit te vergroten. Wijken die zelflerend en zelf organiserend zijn.
In 2018 ronden we het laboratorium af en zullen opgedane kennis en ervaring toegankelijk maken voor alle collega’s binnen en buiten DOENJA. Hierdoor zal de kwaliteit van ons werk verder toenemen.

Een andere kwaliteitsinpuls komt voort uit de goede werkafspraken die we met de buurtteamorganisaties en stichting JoU hebben gemaakt. In 2017 zijn er gezamenlijke wijkanalyses gemaakt en op basis van deze analyses zijn er doelstellingen geformuleerd. Hierdoor zal de samenwerking in 2018 meer concreet en doelgericht zijn. De gezamenlijke inzet zal maximaal afgestemd zijn op datgene wat er in de wijk nodig is.

In 2017 zijn voor alle medewerkers nieuwe competenties opgesteld en hebben alle medewerkers een competentietest gemaakt. Het competentieprofiel dat zo verkregen is, is met een A&O psycholoog besproken. Begin 2018 zullen op basis van het profiel en het gevoerde gesprek ontwikkelgesprekken worden gevoerd. Op basis van deze gesprekken ontstaan er voor alle individuele medewerkers ontwikkeltrajecten die ondersteund worden met een scholings- en ontwikkelaanbod. We zijn er van overtuigd dat de ontwikkeling van de DOENJA medewerkers leidt tot een verdere ontwikkeling van wijken en buurten in Utrecht.

U kunt ook bijdragen aan de ontwikkeling van onze dienstverlening. Ik wil u dan ook van harte uitnodigen om mee te schrijven aan dit jaarverslag. U kunt uw ervaringen met en verwachtingen van DOENJA weergeven in het interactieve gedeelte van dit jaarverslag.

In 2018 ronden we het laboratorium af en zullen opgedane kennis en ervaring toegankelijk maken voor alle collega’s binnen en buiten DOENJA. Hierdoor zal de kwaliteit van ons werk verder toenemen.

Een andere kwaliteitsinpuls komt voort uit de goede werkafspraken die we met de buurtteamorganisaties en stichting JoU hebben gemaakt. In 2017 zijn er gezamenlijke wijkanalyses gemaakt en op basis van deze analyses zijn er doelstellingen geformuleerd. Hierdoor zal de samenwerking in 2018 meer concreet en doelgericht zijn. De gezamenlijke inzet zal maximaal afgestemd zijn op datgene wat er in de wijk nodig is.

In 2017 zijn voor alle medewerkers nieuwe competenties opgesteld en hebben alle medewerkers een competentietest gemaakt. Het competentieprofiel dat zo verkregen is, is met een A&O psycholoog besproken. Begin 2018 zullen op basis van het profiel en het gevoerde gesprek ontwikkelgesprekken worden gevoerd. Op basis van deze gesprekken ontstaan er voor alle individuele medewerkers ontwikkeltrajecten die ondersteund worden met een scholings- en ontwikkelaanbod. We zijn er van overtuigd dat de ontwikkeling van de DOENJA medewerkers leidt tot een verdere ontwikkeling van wijken en buurten in Utrecht.

U kunt ook bijdragen aan de ontwikkeling van onze dienstverlening. Ik wil u dan ook van harte uitnodigen om mee te schrijven aan dit jaarverslag. U kunt uw ervaringen met en verwachtingen van DOENJA weergeven in het interactieve gedeelte van dit jaarverslag.

Ik wens u veel plezier met het doorlezen van (en meeschrijven aan) dit jaarverslag.

Theo den Hertog
Directeur-Bestuurder DOENJA Dienstverlening