Vreedzame wijk

DOENJA dienstverlening  is een Vreedzame organisatie. Dit betekent dat er aandacht is voor de doorontwikkeling en borging van de Vreedzame wijk, zowel intern binnen DOENJA als extern in de wijk. De Vreedzame wijk methode is de onderlegger van alles wat DOENJA doet. De uitgangspunten van Vreedzaam, zoals het  stimuleren van democratisch burgerschap, bewoners een stem geven en conflicten constructief oplossen, zijn in onze ogen de basis van het Sociaal Makelaarschap. We kijken naar wat de mensen zélf kunnen en hoe we kunnen ondersteunen waar nodig is.

Wijkcoördinatoren
In het werkgebied van DOENJA  is per wijk een Sociaal makelaar aangesteld als wijkcoördinator Vreedzame wijk. Deze wijkcoördinator houdt zich o.a. bezig met het aanjagen van de Vreedzame wijk, de Vreedzame kinderraad en het opleiden van kinderwijkmediatoren. Ook verzorgen deze wijkcoördinatoren, die  gecertificeerd trainer zijn, trainingen en voorlichtingen voor medewerkers, vrijwilligers en bewoners.

Heeft u interesse in een voorlichting of training? Neem dan contact op met Judith Loffeld, zij kan u informeren over de mogelijkheden. Dit kan via j.loffeld@doenjadienstverlening.nl of bel naar tel. 06-41413273.

Vreedzame kinderraad
In de kinderraad komen afgevaardigden van de basisscholen samen en vergaderen over kwesties die spelen in de wijk. Ze bedenken oplossingen hiervoor en kijken wat de kinderen kunnen doen om hier een bijdrage aan te leveren.
Ze maken actieplannen die door kinderen van hun school uitgevoerd worden in de wijk. Op deze manier dragen de kinderen hun steentje bij aan een Vreedzame wijk.  Ook leren de kinderen hoe een raad werkt, vergaderen en samen beslissingen nemen.
De kinderraad ontwerpt ook het wijkmanifest waarin afspraken staan voor de Vreedzame wijk. Dit manifest is zichtbaar op alle scholen en binnen wijkorganisaties.

Wijkmediatoren
Binnen de Vreedzame wijk worden kinderen die op school mediator zijn opgeleid tot wijkmediator. Ze krijgen daarvoor een verdiepingstraining waarin ze leren hoe ze mediatie kunnen toepassen op straat. Ook zijn veiligheid en de samenwerking met professionals in de wijk belangrijke aspecten binnen de training. Elk jaar worden er nieuwe wijkmediatoren opgeleid, waardoor er steeds meer tieners bij komen die helpen bij het oplossen van conflicten!

Lees hieronder meer over de vreedzame wijk….

De Vreedzame wijk
De Vreedzame Wijk komt voort uit De Vreedzame School. In veel wijken in Nederland werkt inmiddels een groot aantal basisscholen met dit programma. Kinderen krijgen daar allerlei burgerschapsvaardigheden aangeboden. Ze krijgen een stem, mogen meedenken over allerlei zaken en krijgen verantwoordelijkheden. Bovendien leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan  en hoe je conflicten constructief kunt oplossen.
In de stad Utrecht werkt 60% van de basisscholen met het programma De Vreedzame School. Doordat als gevolg hiervan het sociale klimaat op scholen positiever en veiliger is geworden, ontstond de behoefte om het programma te verbreden naar de instellingen om de school heen, zoals de welzijnsorganisatie.

 Creeëren van een ‘village’
‘It takes a village to raise a child’, zo luidt het van oorsprong Afrikaanse gezegde. Maar die ‘village’ bestaat niet meer in een tijd waarin allerlei sociale verbanden zijn vervaagd, en waarin kinderen en jongeren opgroeien in een geïndividualiseerde samenleving, waar mensen steeds minder afhankelijk zijn van hun religieuze of culturele achtergrond. Traditionele steunstructuren of gemeenschappen als kerk, nabuurschap en verenigingsleven waar mensen elkaar ontmoeten en steunen, zijn tegenwoordig grotendeels verdwenen.
De Vreedzame Wijk probeert die pedagogische village weer te creëren, door met name volwassenen (professionals in welzijn, kinderopvang, maar ook ouders, vrijwilligers, winkeliers, in het algemeen burgers) toe te rusten om hun opvoedingsverantwoordelijkheid voor alle kinderen en jongeren weer op zich te nemen. Hiermee wordt niet alleen de balans tussen steun en toezicht weer hersteld, die zo belangrijk is voor een goede opvoeding van onze jeugd, maar wordt ook gewerkt aan het bevorderen van sociale cohesie en versterken van de pedagogische civil society.

Doelen Vreedzame wijk
Binnen de Vreedzame wijk werkt DOENJA Dienstverlening in samenwerking met andere wijkpartijen (bijv. onderwijs, politie, Gemeente Utrecht, culturele organisaties, sport  en het jongerenwerk) en buurtbewoners  aan de volgende doelen:

  • Kinderen en jongeren mede opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Dat houdt in dat zij leren dat zij deel uitmaken van een gemeenschap en daar een bijdrage aan willen leveren. Dat zij oog hebben voor anderen, dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het algemeen belang. Dat zij initiatiefrijk, zorgzaam en positief sociaal betrokken zijn ten aanzien van de gemeenschap waar ze deel van uitmaken.
  • De eigen kracht van kinderen en jongeren versterken en benutten. Zij hebben, om op een goede manier op te groeien, perspectief en hoop nodig. Ze hebben het idee nodig dat ze iets kunnen bereiken in deze samenleving. Kinderen en jongeren krijgen een stem, en leren die op een verantwoordelijke manier gebruiken. Kinderen en jongeren voelen zich gehoord en gezien. Ze hebben het gevoel dat het uitmaakt uit dat ze er zijn.
  • Kinderen en jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op deelname aan de democratische samenleving. De kern van een democratie is de erkenning van verschillen. We willen kinderen en jongeren leren hoe je om kunt gaan met verschillen. Hoe overbruggen we meningsverschillen? Hoe lossen we de belangentegenstellingen in een conflict zó op dat beide partijen tevreden zijn? Staan we open voor mensen die ‘anders’ zijn dan wij?
  • Ouders en andere volwassenen in de verschillende leefwerelden van kinderen en jongeren ondersteunen in hun rol als mede -opvoeder binnen en buiten het eigen gezin. Tevens willen we hen stimuleren om mede ‘drager’ van de pedagogische aanpak te worden.