Terug naar overzicht

Sociaal makelen heeft impact

Sociaal makelen heeft impact

UTRECHT – DOENJA Dienstverlening heeft onlangs de impact van haar dienstverlening onderzocht. Daaruit blijkt dat door het werk van sociaal makelaars het pedagogisch klimaat in de wijk verbetert, de sociale cohesie groeit en de veiligheid toeneemt.

Speeltuin Anansi is een druk bezochte speellocatie in de wijk Kanaleneiland Noord. Een plek waar kinderen spelen en ouders elkaar ontmoeten. Een plek waar sociaal makelaars van DOENJA Dienstverlening actief zijn om een veilig en vreedzaam pedagogisch klimaat te creëren, zowel op de speeltuin als daarbuiten. Maar wat is uiteindelijk de impact op de kinderen, ouders en de wijk?

“Natuurlijk geloven we erg in het werk dat we doen en krijgen we iedere dag signalen die iets zeggen over de betekenis van ons werk,” zegt Theo den Hertog, bestuurder van DOENJA Dienstverlening. “Maar we hebben ook de behoefte de impact van ons werk meer wetenschappelijk in kaart te brengen. Daarom hebben we door een onafhankelijk bureau een impactmeting laten uitvoeren.”

Door deze impactmeting heeft DOENJA helder gekregen welke maatschappelijke impact het sociaal makelaarschap heeft op de bezoekers (kinderen en ouders), van de speeltuin.

In het onderzoek is in kaart gebracht in hoeverre de speelplek invloed heeft op het gedrag van kinderen, bijvoorbeeld als het gaat om hun houding naar anderen, de manier waarop zij samenspelen en op het gedrag van hun opvoeders. Ook werd met het onderzoek in kaart gebracht tot welke maatschappelijke kostenbesparingen speeltuin Anansi kan leiden voor bijvoorbeeld de Gemeente Utrecht.

Angela van de Wiel (pedagogisch sociaal makelaar op Anansi) vertelt: “Het valt op dat de meeste positieve veranderingen zijn gerapporteerd op het gebied van pro-sociaal gedrag en veiligheidsgevoel. Maar liefst 71% van de ouders zag een verbetering in het pro-sociale gedrag van zijn of haar kind sinds ze de speeltuin bezoeken. Denk bij pro-sociaal gedrag aan: rekening houden met anderen, elkaar helpen en samen spelen. Ook gaf  67,4 % van de ouders  aan dat zijn of haar kind zich veiliger voelt sinds hij of zij de speeltuin bezoekt.”

Ook bij ouders zijn er door de inzet van sociaal makelaars veranderingen opgetreden. Angela vertelt verder: “Ouders (67,5%)  zien met name een positieve verandering in de betrokkenheid bij hun kind, denk aan met je kind een praatje maken of het bezoeken van een ouderavond. Daarnaast gaven ouders aan dat de sociale cohesie en het veiligheidsgevoel in de wijk toegenomen is, sinds ze Anansi bezoeken. Deze ouders hebben meer contact met mensen uit de buurt (84,2% van de ouders rapporteerde dit) en ze vinden de buurt gezelliger geworden (89,2%). Verder gaf 65,8% van de ouders aan dat zij zich veiliger voelen in de buurt door speeltuin Anansi.”

De resultaten van het onderzoek laten positieve veranderingen zien bij zowel ouders als kinderen. Den Hertog geeft aan blij te zijn met het onderzoek en natuurlijk met de aangetoonde impact. “ Door dit onderzoek hebben we scherper in beeld gekregen hoe en waar we een daadwerkelijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het leefklimaat. Het motiveert ons om blijvend bij te dragen aan een vitale samenleving.”

Het gehele onderzoeksrapport is hier te downloaden. Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Theo den Hertog via tel. 06-18318572  of mail naar  t.denhertog@doenjadienstverlening.nl.