Terug naar overzicht

omgevingswet; wat betekent dit?

omgevingswet; wat betekent dit?

In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Dat betekent nogal wat voor actieve bewoners, want inspraak achteraf verandert in meespraak vooraf, regels op het gebied van leefbaarheid worden eenvoudiger en overzichtelijker en er komt meer ruimte voor initiatieven en voor lokaal maatwerk. Omdat er met de Omgevingswet veel gaat veranderen, zijn de meeste gemeenten al volop bezig met de voorbereidingen ervan. En die voorbereidingen kunnen het beste plaats vinden mét de mensen die het betreft: bewonersinitiatieven aan tafel dus!

Dit najaar organiseert het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA) vijf bijeenkomsten rondom de Omgevingswet door het hele land. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema en er worden tijdens elke bijeenkomst andere casussen behandeld. Met de kennis die we tijdens de bijeenkomsten ophalen, zorgen we ervoor dat bewoners die met de Omgevingswet aan de slag willen, dat goed voorbereid kunnen doen.

Omgevingsvisie: wat heb ik eraan en wat hebben ze aan mij?

Tijdens deze bijeenkomst op vrijdagmiddag 21 september in Utrecht gaan we in op de vraag: “Hoe komt de omgevingsvisie tot stand en hoe laten bewonersinitiatieven aan de gemeente zien dat ze hierbij onmisbaar zijn?” Loop jij rond met vragen zoals: Welke relatie heeft de omgevingsvisie tot mijn initiatief? Hoe worden bewoners betrokken bij de totstandkoming van de omgevingsvisie? of Hoe kunnen initiatieven uit de samenleving bijdragen aan de totstandkoming van de omgevingsvisie? dan is dit de bijeenkomst waar je bij wil zijn.

Casus: Buurtbudgetten Lunetten

Buurtbudgetten Lunetten is een initiatief van BOL (Stichting Bewonersoverleg Lunetten) met als doel te kijken of zij invloed kunnen uitoefenen op de besteding van gemeentelijke gelden voor de wijk Lunetten in Utrecht. Buurtbudgetten Lunetten is een vervolg op de pilot Buurtbudgetten. Dit project is een samenwerking tussen actieve bewoners en ambtenaren van de gemeente Utrecht met als doel bewoners meer invloed te geven op de manier waarop gemeentelijk geld in hun wijk besteed wordt. De pilot leidde ook tot het initiatief van een aantal bewoners om een toekomstvisie voor de wijk op te stellen. De kernvraag bij die visie is: “Wat moet er gebeuren om over pakweg 20 jaar nog steeds met veel plezier in Lunetten te wonen?” Door middel van loting werden 80 willekeurige bewoners van Lunetten geselecteerd. Die 80 mensen hebben zich op een zogenaamde burgertop in november 2017 een dag over deze vraag gebogen. Vervolgens is de vraag: wat doe je met de uitkomsten van zo’n dag? De gemeente Utrecht heeft toegezegd dat zij de resultaten van de burgertop als eerste serieuze input beschouwt voor de totstandkoming van een omgevingsvisie voor Lunetten. In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving van de wijk. Er is – onder meer in samenspraak met Buurtbudgetten Lunetten – een vervolgtraject uitgezet om tot een omgevingsvisie te komen waarbij bewoners actief betrokken worden.

U bent van harte welkom op vrijdag 21 september van 13.00 uur tot 16.00 uur in De Musketon, Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht. Aanmelden en meer informatie: https://www.lsabewoners.nl/event/omgevingsvisie-wat-heb-ik-eraan-en-wat-hebben-ze-aan-mij/.